آموزش نشانه ها پایه اول

آموزش نشانه اَ 

گل دختران پایه اول برای آموزش نشانه " اَ " جشن گرفتند و یک روز به یاد ماندنی را کنار هم ساختند.