آموزش نشانه ها پایه اول

آموزش نشانه ب

گل دختران پایه اول برای آموزش نشانه "ب" جشن گرفتند و یک روز به یاد ماندنی را کنار هم ساختند.